Rýchly kontakt: +421 915 951439 | e-mail: info@focusreality.sk

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok firmy Ing.Vladimír Trník - FOCUS reality ,so sídlom Maršála      Malinovského 1944/1,960 01 Zvolen , IČO: 37059131, DIČ: 1032960148,účet vedený vo      VUB, a.s., č.ú: SK76 0200 0000 0035 5221 3657, zastúpená majiteľom : Ing.Vladimír Trník

  1. nadobudol platnosť a účinnosť dňom 21.12.2017 a môže byť zmenený len firmou Ing.Vladimír Trník-FOCUS reality

 

  1. Klient, ktorému realitná kancelária Ing.Vladimír Trník-FOCUS reality (ďalej len „realitná kancelária“) poskytuje realitné služby, si môže v prípade, že má výhrady ku konkrétnej činnosti realitnej kancelárie tieto výhrady uplatniť u vedenia spoločnosti pričom s ním bude spísaný reklamačný protokol, alebo podať reklamáciu písomnou formou na sídlo realitnej kancelárie. Dôležitou súčasťou reklamácie je definovanie obchodného prípadu a popis skutočnosti, ktorú klient reklamuje a tiež aktuálne kontaktné údaje klienta. 

 

  1. Takto uplatnená reklamácia bude realitnou kanceláriou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária s klientom písomne nedohodne inak. Odpoveď bude klientovi zaslaná v písomnej forme na jeho adresu.

 

  1. Reklamáciu môže realitná kancelária uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú. 

 

  1. Oprávnené reklamácie budú zohľadnené v činnosti realitnej kancelárie a realitná kancelária sa následne bude snažiť nežiadúci stav bezodkladne odstrániť a zároveň prijať opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu reklamovaných skutočností.

 

  1. Osobné údaje doručené realitnej kancelárii podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

Kontaktná osoba : Ing.Vladimír Trník – majiteľ firmy

Tel.kontakt : 0915 951 439

E-mail : vladimirtrnikαfocusreality.sk

Kontaktná adresa

FOCUS Reality
Adresa prevádzky : 
Obchodný dom Area Centrum
Na. 1 poschodí
Námestie SNP 19, 960 01 Zvolen

Garancia najnižšej ceny

Táto garancia znamená, že ak nájdete rovnakú nehnuteľnosť v inej kancelárii, garantujeme vám že vám ponúkneme rovnakú cenu.